Stockholmsmusik genom
tre sekler


Ett avslutat projekt på Stockholms läns museum med ny ”huvudman”

 

Av Bernt Malmros och Ingvar Lundkvist

 

Stockholms läns museum producerade under perioden 1996 till 2009 fem CD-skivor  med nyinspelad musik från tre sekler. Det är ljudande nedslag i Stockholms musikmiljöer under 1600-, 1700- och 1800-talen – den period som föregår fonogrammets 1900-tal. En serie CD-skivor som frilägger och väcker till liv musik som utgör våra gemensamma musikaliska rötter. Musik som annars skulle legat stum som glömda notmanuskript och tryck, brev och notiser i våra offentliga arkiv och privata hyllor.

 

1996 gav länsmuseet ut skivan ”Stockholmskt 1700-tal” i efterdyningarna av de satsningar museet gjorde i det landsomfattande historieprojektet "Den Svenska Historien" åren 1993-94. Musikprojektet utvecklades och kom att omfatta en planerad utgivning på totalt fem skivor. Den sista skivan i projektet, "Stockholmskt 1800-tal", gavs ut vid årsskiftet 2008/2009.

 

Omfattande forskning

Gemensamt för hela projektet var den omfattande forskning, som låg till grunden för valet av repertoar till de olika skivorna. Den arkivforskningen hade Bernt Malmros då bedrivit kontinuerligt i över 30 år. Han hade finkammat tillgängliga källor och på så vis skaffat sig ett personligt och intimt förhållande till dess innehåll. Att i praktiken också spela, studera in och torgföra musiken genom ett omfattande konserterande har varit en naturlig och bärande del av arbetet.

 

En del av denna praktiska forskning bar frukt i denna skivserie, där idén var att lyfta fram pärlor ur den musikaliska miljö, som 1600-, 1700- och 1800-talets stockholmare var en vardaglig del av. Det intressanta var att det då är möjligt att komma fram till ett helt annat urval av musik, än den som av olika anledningar fastnar och dröjer sig kvar och förändras i en genom seklerna slingrande tradition.

 

Viss musik som i vardagen ersätts av en ”modernare”, försvinner lätt ur det kollektiva medvetandet. Så har skett med de flesta låtar och dess upphovsmän. När det gått ännu längre tid, som i det här fallet, 100 år och mer, kan den glömda och överdammade musiken upplevas som oerhört fräsch, omedelbar och levande. Och som vi hoppades visa med den här skivserien, ”Musik genom tre sekler”, nära och modern på nytt.

 

Urval – en ny historieskrivning

Att samtliga kompositörer som förekommer på skivorna levat och verkat, eller varit speciellt viktiga, i Stockholmsregionens musikliv, har givetvis varit det första och avgörande kriteriet. Viktigt var också att fokusera på musik i ett format som inbegrep ett fåtal musiker och som därmed kan ha spelats och sjungits i mer informella sammanhang – vi skulle kunna kalla det kammarmusik eller musik i hemmet eller musik i vardagen. De tre sekelskivorna har dock ändå rört sig i gränslandet mellan det ceremoniella/officiella och hemmiljön.

 

Musik i det riktigt stora formatet var inte så vanligt i föregående århundraden, även om det då och då uppstod konsertsammanhang där ett 100-tal musiker samtidigt kunde ställas på benen i Stockholm. Operan var, sedan tillblivelsen 1773, platsen för att visa upp de stora resurserna – dessa var av naturliga skäl inte tillgängliga i detta projekt.

 

Det var särskilt glädjande att med så få skivor kunna fylla så många luckor i den musikaliska svenska historieskrivningen och skivutgivningen. Många är de svenska kompositörer som här för första gången blivit dokumenterade på skiva. Inte minst har det kvinnliga inslaget, där det överhuvud varit möjligt, blivit väl representerat. Vi ville därmed försöka oss på en delvis ny historieskrivning.

 

En speciell form av CD-bok

En alldeles speciell vikt ville vi lägga på CD-böckernas form och innehåll. Varje skiva skulle ackompanjeras av en skriven guide där varje spår ingår i en berättelse. Styckenas följd utgör en dramaturgisk handling eller beskriver en innehållslig tematik. Dessa berättelser utformade Bernt Malmros på basis av framforskade fakta. Ramberättelserna kan alltså ha inträffat vid den tid som beskrivs! – till exempel är stockholmvädret aprildagen 1805 för träffen hemma hos Olof Åhlström på ”Goda gosse glaset töm” en poetisering av väderjournalen förd vid Stockholms observatorium.

 

I varje CD-bok finns också biografier över de medverkande diktarna och kompositörerna, samtliga sångtexter liksom en engelsk sammanfattning. Även den samtida musik- och klangvärlden behandlas. För den lyssnare som så önskar kan en ny dimension till den musikaliska upplevelsen hittas i samspelet mellan CD-bok och CD-skiva.

 

Många medverkande

Ett stort antal musiker, sångare och musikelever har medverkat på skivorna. Bland dessa kan nämnas Bernt Malmros - cembalo, klavikord, hammarklaver, violin, mm, Ann Hallenberg - mezzosopran, Johan Christensson - tenor, Sören Jansson - violin, Anna Nyhlin, sopran, Affetti Musicali di Stoccolma och många fler. Totalt kom långt över hundra personer att på olika sätt medverka i musikprojektet.

 

För att skivutgivningen skulle bli ekonomiskt genomförbar sökte projektet vid flera tillfällen medel från olika sällskap och stiftelser. Förutom pengar från länsmuseet fick musikprojektet ekonomiska bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungl Patriotiska sällskapet och Mazerska Kvartettsällskapet. Flera församlingar, föreningar, institutioner, skolor m.fl. har ställt upp med inspelningsmiljöer eller på annat sätt bidragit till att inspelningarna kunnat genomföras.

 

Producenter för projektet var Ingvar Lundkvist (tillika projektledare), Stockholms läns museum och Bernt Malmros, musiker, arrangör och forskare.

 

Projektavslut och ny ”huvudman” med ny inriktning

Hösten 2017 lades så slutligen musikprojektet ner helt och hållet på länsmuseet. Tidigare hade nästan all information om musikprojektet plockats bort från museets webb. Hela det resterande skivlagret såldes till Ad Cultura. Projektdokumentationen arkiverades.

 

Det arbete med forskning, publicering och konserterande som Bernt Malmros gjort till sin livsgärning fortsätter med oförtruten energi. Det är därför naturligt att Bernt genom Ad Cultura tillsammans med Ingvar Lundkvist är de som för ”projektarbetet” med stockholmsmusiken under 1600-, 1700- och 1800-talen vidare.

 

Webbplatsen ”Musik Tre Sekler” är en fortsättning och naturlig del av det arbetet. Det är vår förhoppning att "Musik Tre Sekler" ska kunna fungera som ett inspirerande komplement till övrig musikforskning och konsertverksamhet.HemOmslaget till boxen med de tre "sekelskivorna":

Stockholmskt 1600-tal

Stockholmskt 1700-tal

Stockholmskt 1800-tal