Bon Mot september 2023

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller text.

Kungörelse 1773

 

"Huru Till undwikande af trängsel och andre olyckor, hädan-efter bör förhållas med alla wagnar och Equipager, hwilka äro bestämde til deras afhämtande, som the allmänna Skådospelen eller andra slika tillfälligheter bewista.

 

Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts:Cancelliet, then 17 November 1773

 

STOCKHOLM, 1773. Tryckt hos Henr. Fougt, Kongl. Boktryckare.

 

Som på the ställen ther Allmänheten samlas, i synnerhet wid Opera-huset, tå the allmänna Skådo=spelen upföres, en myckenhet med wagnar, som til herrskapers afhämtande bestämde äro, finnes stöta tillsammans i en sådan trängsel och oordning at de icke allenast äro hwarannan til hinder och uppehåll, utan ock så aldeles igenstänga passagen, at olyckor för dem, som ther skola fram, oftast äro at befara; Alltså ock så til förekommande af et slikt oskick, och på thet wid sådana tilfällen alt må ordentligen tilgå, samt Allmänheten hafwa en fri och beqwämlig utgång, utan at af hwarandra blifwa uppehållne, har med Hans Kongl. Maj:ts Nådiga tilstånd och å dragande kall och ämbetes wägnar, jag til wederbörandes rättelse aktat nödigt at förordna som följer:

1:mo. Böra alla wagnar, som äro bestämda til deras afhämtande, som Skådospelen bewista, efter som de kunna ankomma, hålla i 3:ne rader från Bollhuset längs ut med muren af Rådman Indebetous trägård emot Storkyrkan, så at en gata emellan hwarje Fil är öppen, til beqwämlig framförsel för den wagn, som innan skådospelet är til ända, skulle kunna framropas."

 

Sedan följer ”2:do, 3:o och 4:o” mera detaljerade beskrivningar (i grammatiskt lika tillkrånglade meningar) av hur detta skall ske!

 

Rådman Indebetous trägård låg intill Bollhusets västra gavel invid Slottsbacken i höjd med den plats där obelisken står. Det är en sträcka på ca 100 meter upp till Källargränd vid Storkyrkan, som med andra ord utgjorde de tre separerade framkörningsköerna för vagnarna. Dessa uppmanas i följande påpekanden hålla ett avstånd parallellt till varandra så att folk skulle kunna ta sig fram dem emellan. Dessutom skulle Slottsbacken mot själva slottet hållas framkomlig.


Vid händelse av brand i Bollhuset (vilket man hade gjort stora ansträngningar att undvika) skulle ekipagen skyndsamt flyttas till Norrmalmstorg (nuv. Gustav Adolfs torg), Slagtarehus-Broen och Logården för att ej stå i vägen för släckningsarbete.

 

Kungörelsen utfärdades den 17 november 1773, med andra ord efter 11 månader operaföreställningar och därmed ett förmodat trafikkaos vid skådespelens slut, då publiken samtidigt var angelägen om att ta sig därifrån.


 

Äldre Bon Mots


Kungörelse 1773, privat samling


Detalj från Slottsbacken på 1780-talet med Bollhuset, Storkyrkan och del av slottet. Akvarellerad konturetsning på papper av Martin Rudolf Heland. Stockholmskällan / Stockholms stadsmuseum

> Tillfälligt uteblivet ljudspår pga tekniska problem. Vi återkommer

Föreställningen av operan ”Thetis och Pelée” börjat närma sig sitt slut i femte och sista akten. Just nu ser det riktigt illa ut för vårt kärlekspar, gudinnan Thetis och den dödlige Pelée.

 

Kärleken i en Arietta försöker nu övertyga de samlade gudarna om att kärleken måtte segra över konventionerna … och snart ska dramat ta sig en lycklig vändning och därmed ett lyckligt slut och vi får snart lämna Bollhuset med en lättnadens suck!

 

Kärleken segrar till slut!

 

Ur operan Thetis och Pelée: 5:e akten ”Nej Gudars far …!” Arietta sjungen av Kärleken, Elisabeth Olin d.y. Elisabeth Ohlins tonåriga dotter sjunger rollen Kärleken i ett mycket högt sopranläge.

 

Ensemble Pasticcio; Kerstin Wahlström-Olsson sopran, Lisa Bodén och Ingvor Edhborg, violin, Anders Berg traversflöjt, Elisabeth von Waldstein violoncell och Bernt Malmros cembalo.

 

Inspelat vid konsert i Drottningholms Slottskyrka den 30 augusti 1987


Detalj från Slottsbacken med Bollhuset, del av slottet, Storkyrkan och Rådman Indebetous trädgård ur Jonas Brolins Grundritning Öfver Stockholms Stad No 1, 1771, Stockholms stadsarkiv